REFERENCE PODJETJA
V celotnem obdobju delovanja si je podjetje pridobilo mnogo referenc na področju nizkih gradenj, kot glavni izvajalec del v nekaterih primerih pa kot partner ali podizvajalec. Najpomembnejše reference zadnjih 4-ih let:
1:Sanacija plazov in obnova vozišča na cesti Pilštanj-Golobinjek
2:Ureditev LC Podčetrtek - Olimje
3:Sanacija plazu "Dežno" na cesti Planina - Dežno
4:Izgradnja DKP Imeno
5:Sanacija plazu "Žegar" na cesti Črnolica-Lesično
6:Sanacija plazu "Brdo" na cesti Planina - Dežno
7:Športno igrišče Polje ob Sotli
8:Ureditev LC Banovina - Loka pri Žusmu
9:Ureditev LC Planina - Križ
10:Sanacija plazu "Zreče" na cesti Pesek-Rogla-Zreče
11:Preplastitev LC Buče - Kozje
12:Sanacija zidu po podpornim zidom na cesti Lesično - Golobinjek
13:Sanacija plazu "Krivica" in brežine "Žegar" na cesti Črnolica-lesično
14:Sanacija brežine Štrekljevec - Jugorje
15:Obnova LC Jerčin
16:Sanacija plazu "Pavličevo sedlo" in sanacija plazu "Solčava"
17:Sanacija plazu "Dobrna" in brežin "Lemberg"
18:Izgradnja pločnika v Šentvidu
19:Rušitev in postavitev novega stan. objekta in sanacija brežine na cesti Sv. Jurij - Cerkvenjak
20:Ureditev LC Lahomno - Reka - Doblatina
21:Ureditev LC Brezovec - Lastnič
22:Sanacija plazu Ključice-nujna sanacija
23:Sanacija plazov "Ključica" na cesti Prelasko- Buče- Kozje
24:Sanacija opornega zidu Virštanj (po poplavah)
25:Sanacija plazu "Vrhole" na cesti Ložnica-Tepanje

Podrobne informacije o referencah

Hitri kontakt
GAAL gradnje d.o.o.
Sela 1
3254 Podčetrtek
info@gaal-gradnje.si
(031) 349 497 - Andrej Leskovšek